Regulamin świadczenia usług przez firmę RE-MI Radosław Murlewski RE-MI.PL

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady działania firmy RE-MI Radosław Murlewski i przedmiot sprzedaży
 3. Składanie zamówień, zawieranie umów, realizacja zamówień, odpowiedzialność firmy RE-MI Radosław Murlewski
 4. Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
 5. Zwroty i rozliczenia
 6. Ochrona własności intelektualnej
 7. Postanowienia końcowe

Pkt. 1
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotowe zapisy zwane dalej „Regulaminem”, określają zasady produkcji i sprzedaży, produktów poligraficznych, odzieży, gadżetów reklamowych oraz świadczenia usług oklejania pojazdów i witryn, tworzonych na zamówienie, zwanych dalej „produktami”, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawartych umów handlowych.
 2. Firma RE-MI Radosław Murlewski, zwana dalej „RE-MI” lub „usługodawcą”, posiada następujące dane teleadresowe: „RE-MI Radosław Murlewski” ul. Wąska 14/6, 65-432 Zielona Góra, NIP 929 201 11 84, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. +48 666555406, e-mail: kontakt@re-mi.pl
 3. Towary produkowane i sprzedawane są osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, kupującym od RE-MI produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, lub zawodową zwanym dalej „konsumentami”, jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą, lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak i pozostałe podmioty dokonujące zakupów w RE-MI, zwane są dalej w treści niniejszego regulaminu „Kupującymi”.

Pkt. 2
Zasady działania firmy RE-MI Radosław Murlewski i przedmiot sprzedaży

 1. Firma RE-MI, nie prowadzi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Internetu. Zamówienia, oraz projekty i pliki graficzne, odzieży, gadżetów reklamowych oraz nadruków niezbędnych do wykonania usług oklejania pojazdów i witryn klientów są przyjmowane kanałami elektronicznymi i bezpośrednimi w siedzibie firmy. Przedmiotem sprzedaży są również produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w firmie RE-MI, są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości produktów oferowanych przez RE-MI są przedstawione na stronie internetowej lub przesyłane na osobistą prośbę klienta.

Pkt. 3
Składanie zamówień, zawieranie umów, realizacja zamówień, odpowiedzialność firmy RE-MI Radosław Murlewski

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.re-mi.pl, są wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, korzystając z adresu kontaktowego kontakt@re-mi.pl lub po telefonicznie w dniach pon. – pt. w godz. 9.00 do 16.00 pod nr Tel. 666-555-406.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia przez RE-MI jest złożenie przez Kupującego zamówienia, dokonanie przez niego wszystkich wymaganych czynności, w tym opłacenia aktury proforma, podanie pełnych danych do wystawienia faktury VAT. Firma RE-MI ma prawo do rezygnacji z przedpłaty w ramach faktury proforma w stosunku do stałych klientów.
 4. Po rozpoczęciu produkcji Kupujący nie ma możliwości jej anulowania. Użyte do produkcji materiału, pliki i komponenty, które nie zostaną dokończone stanowią własność Kupującego i na jego pisemną prośbę zostaną mu odesłane w ciągu 14 dni roboczych. Prośbę taką należy złożyć w ciągu 48 godzin od przerwania produkcji. Po tym terminie brak wniosku o zwrot materiałów spowoduje ich natychmiastowe zniszczenie.
 1. Czas produkcji określa się na 14-21 dni roboczych, jednak w przypadku skomplikowania pracy z uwagi na zawiłość produktu lub projektu, lub zdarzeń losowych, albo innych nie zależnych od firmy czynników, termin ten może ulec zmianie, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez firmę.
 2. Materiały do druku – pliki graficzne
  1. Materiały przesłane przez Kupującego do druku lub do wykorzystania przy produkcji odzieży albo gadżetów reklamowych, powinny być przygotowane według specyfikacji określonej przez grafika firmy, chyba, że firm RE-MI wykonuje projekt graficzny na życzenie klienta.
  2. Każdy plik sprawdzany jest przez grafika firmy RE-MI, pod względem zgodności z programami graficznymi, i zdolności do wykorzystania celem wykonania zleconej usługi. Firma RE-MI nie odpowiadają za błędy kolorów, formatu i treści w przesłanych przez klienta plikach. RE-MI samodzielnie nie poprawia ich oraz nie wprowadza korekt bez zgody klienta.
  W uzasadnionych przypadkach firma RE-MI może dokonać korekt przesłanych plików, jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o tym informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji tylko i wyłącznie w formie mailowej lub pisemnej. Bez tej akceptacji RE-MI wstrzyma się od jakichkolwiek innych czynności mających na celu realizacji zamówienia Kupującego. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje możliwość zaakceptowania przez RE-MI pliku nadesłanego przez Kupującego, który nie jest zgodny ze specyfikacją, jednakże w takim przypadku produkcja odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego, a ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych zmian, nie zostanie przez Sprzedawcę uwzględniona.

c. Firma RE-MI nie odpowiada za treści zawarte w plikach przesłanych przez Kupującego, oraz nie dokonuje ich korekty. Jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, etycznie rażące lub w uznaniu firmy niestosowne, RE-MI, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 1. RE-MI rejestruje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego, w tym informację o terminie zamówienia produktów, przesłania pliku graficznego, dokonaniu płatności, itd. W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
 2. Firma RE-MI archiwizuje projekty graficzne przesłane przez klienta przez okres 2 lat. Po tym czasie pliki graficzne zostają bezpowrotnie usunięte. Zabieg ten ma na celu ułatwienie klientowi dostępu do plików które są do jego dalszego wykorzystania.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 2. Z chwilą otrzymania przez RE-MI na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, przesłanego na trwałym nośniku lub drogą elektroniczną, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

10.W przypadku zamówienia przez Kupującego produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail, przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

11.Jeżeli Kupujący nie odbiera produktu osobiście, Sprzedawca dostarczy produkt Kupującemu w terminie i w sposób uzgodnionym przez strony, lub też – w przypadku produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego – w terminie i w miejsce uzgodnione z Kupującym i wskazanym w przesłanej przez Kupującego korespondencji e-mail.

12.Termin rozpoczęcia realizacji produktu jest liczony od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej należności za produkt zamówiony przez Kupującego. RE-MI nie prowadzi działalności produkcyjnej w oparciu o rozliczenie zaliczkowe, za pobraniem lub ratalne.

13.Produkty firmy RE-MI są wysyłane przez Sprzedawcę, na adres wskazany przez Kupującego. Na terytorium Polski i świata wysyłka realizowana jest firmami kurierskimi na koszt Kupującego. Towar wysyłamy na terenie całego świata, wszędzie tam, gdzie usługi kurierskie są dostępne.

14. Wszystkie produkty wysyłane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem firm kurierskich, na zasadach regulaminów określanych przez te firmy. W przypadku nie doręczenia produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki produktu w opcji „za pobraniem”. Opcja ponownego wysłania towaru realizowana będzie jednorazowo. Kolejny zwrot przesyłki, będzie traktowany przez Sprzedającego, jako zrealizowany i doręczony. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności kuriera, w celu weryfikacji czy nie nastąpiło jej uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu szkody,

ze szczegółowym opisem uszkodzeń przesyłki. Zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń produktu w trakcie transportu należy dokonać w formie e-mail, na adres kontakt@re-mi.pl, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia doręczenia.

 1. Z chwilą odbioru przesyłki, na Kupującego przechodzi prawo własności produktu, oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 2. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 16:00
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  1. Otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata, lub adres jest błędy albo nie istnieje.
  2. Braku możliwości kontaktu z Kupującym w formie e-mail lub telefonicznie. (Firma RE-MI nie prowadzi z Kupującymi korespondencji w formie papierowej), w

celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia.

c. W przypadku określonym w pkt. 4 ad. b i c

19. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni roboczych, od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

20.Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie akceptuje następujące informacje.

 1. Różnica w wymiarach produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu maszyn wykorzystywanych przez Sprzedawcę może wynieść do 30 mm, w przypadku odzieży i do 0,5 mm w przypadku poligrafii.
 2. W przypadku produktów dzianych wymiar nie odbiega o więcej niż 5% od standardowo podawanego.

  Ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

Pkt. 4
Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 1. Podane Kupującemu ceny produktów są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i są wyrażone w PLN.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach www, oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Promocje w firmie RE-MI, nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Firma prowadzi rozliczenia gotówkowe, jednak podstawową formą płatności są płatność przelewem lub przekazem pocztowym na konto.
 5. W przypadku, gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał się do zapłaty za zamówiony produkt, a jej brak nastąpi w terminie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, powoduje to, że umowa zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

Pkt. 5
Zwroty i rozliczenia

 1. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych, od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, pomniejszonych jednak o koszt zużytych do wykonania produktu w postaci szeroko rozumianej poligrafii materiałów chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem, lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 3. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter produktu (np. ze względu na gabaryty) nie można odesłać go w zwykły sposób pocztą.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy;
  1. W której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem umowy jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. W której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. W której przedmiotem umowy są produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
 6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji, jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
 7. Reklamację należy złożyć mailowo na adres kontakt@re-mi.pl . Reklamację w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy.

10.Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt, wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego produktu, czy skan protokołów uszkodzenia, lub zniszczenia produktu, Kupujący może przesyłać na adres kontakt@re-mi.pl W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 30 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi mailowo lub pisemnie Kupującego w terminie powyżej ustalonym, o sposobie dalszego postępowania.

12. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wada produktu zostanie niezwłocznie i bezpłatnie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony produkt lub – w przypadku, gdy wady nie da się usunąć – nowy produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

 1. W przypadku, gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a do trybu i sposobu zwrotu produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku, gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a do trybu i sposobu zwrotu produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.

15. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

16. Kupujący składając reklamacje dotyczące produktu posiadającego wady, korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową.

Pkt. 6
Ochrona własności intelektualnej.

Logotyp, oraz adres strony, pod którym jest dostępna oferta firmy RE-MI, stanowi przedmiot prawa autorskiego i jest chroniony przez polskie prawo autorskie, oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.re-mi.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy RE-MI Radosław Murlewski. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do firmy RE-M Radosław Murlewski. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.re-mi.pl oraz ze strony na Facebooku www.facebook.com/remi.gadzety, bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

Pkt. 7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.re-mi.pl
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej RE-MI nowej treści regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według miejsca rejestracji firmy RE-MI i przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
 6. rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 01.08.2017r.

W ramch tej witryny stosujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies, opuść witrynę.